חוק המתנה

חוק המתנה, הנקרא גם חוזה המתנה, הוא נושא המעוגן בתחום המשפטי שנקרא “דיני חוזים”.
חוק זה מתייחס, לדבר מה, אשר ניתן לאדם ללא קבלה של תמורה מציד, כלומר במתנה.

הסעיף הראשון בחוק המתנה מפרט ומגדיר בעצם מה נחשב על פי חוק תחת הגדרת מתנה. על פי חוק זה, מתנה היא העברת נכס, ללא תמורה. ואותו נכס עשוי להיות נכס מקרקעין, כסף, או זכויות. כשמדובר בנכנס מקרקעין, מדובר במצב בו מחליט אדם להעניק לאדם אחר את זכויותיו על דירה שנרכשה על ידו, אך הוא טרם העביר אותה להיות רשומה על שמו בטבו. חשוב לזכור כי דבר מה יכול להיחשב כמתנה על פי חוק רק אם לא התקבלה כל תמורה בעבורו. גם הלוואה שניתנה לאדם אחד על ידי אדם אחר, וזה וויתר על לקבלה חזרה בפני החייב, יכולה להיחשב גם היא כמתנה. חשוב לדעת כי נתינת שירות איננה נכללת בחוק זה, ולא ניתן לקבוע כעת לגביה את חוק המתנה.

חוזה רגיל וחוזה מתנה נבדלים זה מזה במספר הבדלים מהותיים כגון חוזה מתנה יכול להתקיים בכתב בלבד ולא בע”פ, זאת מהסיבה המובנת מעליה על מנת להצהיר ולקבע את כוונות הנתינה ואת הרצינות שבהתכוונות, והבדל מהותי נוסף הוא שחוזה מתנה מציג שלוש אפשרויות החזרה כלומר נסיגה מן החוזה, אך הדבר יתאפשר רק בשני מקרים בלבד:

  1. כל זמן שהמקבל העתידי עדיין לא ערך שום שינוי בחייו ובמצבו בעקבות ההבטחה על קבלת המתנה (ובהינתן שהנותן לא וויתר על הזכות לחזור בו).
  2. ובמצב שבו אדם חוזר בו מרצונו לתת דבר במתנה בעקבות התנהגות שלילית מצב המקבל, ובאם חלה או התשנה מצבו הכלכלי של הנותן לרעה מאז מועד ההתחייבות.

רק לאור קיומה של אחת מסיבות אלה, וכמובן במצב שבו עדיין לא ניתנה המתנה, יהיה רשאי הנותן לחזור בו ולבטל את החוזה. אם המתנה ניתנה יש לפנות לאמצעים אחרים על מנת לנסות לבטל את החוזה. היא מעשה של טוב לב ולכן במקרים מסוימת מאפשר החוק גם לבטלה באותה הדרך, שכן איש אינו רוצה להרגיש חייב לתת מתנה, תחת כל תנאי, גם אם רצה בכך מראש והתכוון במלוא הכוונה.

המאמר נכתב באדיבות – http://www.masclopedia.co.il/ – האינציקלופדיה למיסוי

בניית אתרים ברשת: ekdesign.co.il